Executive Council
  1. President : Mr. R.K. Gupta
  2. Vice Presidents : Mr. Vinay Vibhakar
    : Mr. Rajan Bhardwaj
    : Mr. Jeelan G. Wani
  3. Secretary : Mr. Bhavnesh Banga
  4. Treasurer : Dr. Rohit Chopra
  5. Joint Secretaries : Mr. Vivek Bhasin
    : Mr. Praveen Sharma
  6. Members
    : Mrs. Renu Bamrara
    : Mr. J.S. Sahney
    : Mr. S.C. Narang
    : Mr. B.P. Sharma
    : Mr. Rajesh Gupta